ОБЩИ УСЛОВИЯ | УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА DAY OFF – FAMILY TIME 2024

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА DAY OFF – FAMILY TIME 2024

 

  І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА

Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на Томболата, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в Томболата;

Организатор на Томболата е „Инвестор.БГ“  АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Брюксeл № 1, ЕИК 130277328;

В настоящата Томбола нямат право да участват служители на „Инвестор.БГ“ АД, техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството;

Томболата ще се проведе на място по време на събитието „DAY OFF – FAMILY TIME“ на 11.05.2024г., пред свободната зона пред HIT Хипермаркет, Младост 

Всички награди в настоящата Томболата ще бъдат предоставени на печелившите от партньорите на събитието.

В Томболата може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове.

Участието в томболата НЕ Е обвързано с покупка.

Участникът се счита за регистриран за участие в Томболата с идването си на място на събитието „DAY OFF – FAMILY TIME“ на 11.05.2024г., пред свободната зона пред HIT Хипермаркет, Младост, участникът  трябва да: е посетил всички щандове на партньорите на събитието, да е събрал стикер от всеки от щандовете на партньорите и да го е залепил надлежно на обособеното за целта място в предоставената от Организатора на събитието „Пътна карата“  и попълнил надлежно данните си за контакт на „Пътната карта“, в обособената за целта секция за данни. Коректно попълнената „Пътна карта“ трябва да бъде пусната от участника в специална кутия за участие, която ще стои при Организатора по време на цялото събитие.

С включването си в Томболата, участникът декларира, че има навършени 18 години и че има  валидно и неограничено право да извършва всички правни и фактически действия във връзка с участието си в Томболата.

 

    II. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Организаторът на Томболата има право да дисквалифицира участници, които не са попълнили коректно „Пътната карта“ .

 

 

      III. НАГРАДИ В ТОМБОЛАТА

– 3 (три) нощувки в бунгало в Къмпинг Градина, тип GardenView Deluxe или GardenView /спрямо заетостта на къмпинга/ за от 2-ма /двама/ до 4-ма/четирима/ души, през периода 15.05.2024 – 30.09.2024г.,  предоставени от „Къмпинг южен бряг“ ЕООД

– 2 (две) нощувки в Гранд хотел Банско, с включени закуски и вечери за двама в двойна стая, до 30.06.2024г.

– Уикенд с кемпер за максимум 4 души от Кемперино, спрямо натовареността през летния сезон и свободните кемпери

– 3 /три/ ваучера, всеки на стойност от 100 (сто) лева, за пазаруване в  хипермаркет HIT MAX Младост 

 

ІV. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип по време на събитието и обявени от Организатора в сайта az-jenata.bg на 13.05.2024г.

Печелившите участници нямат право да избират коя от обявените в Томболата награди искат да получат.  

Печелившите участници се задължават да подпишат приемо-предавателен протокол както и да попълнят собственоръчно данните си в него.

Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен и/или неточен  имейл адрес и/или грешно изписани имена.

 

  V. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА

Чрез включването си в Томболата, участникът се съгласява с настоящите Общи условия;

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати Томболата. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Томболата или прилагането на правилата, са окончателни и се отнасят до всички участници.

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително и в хода на Томболата.

Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове се решават от българските съдилища.

Победителите в Томболата се съгласяват да участват в последващи Томболата рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника с цел популяризиране на Томболата;

Организаторът си запазва правото да прекрати Томболата и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на Томболата. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават, чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

 

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в Томболата, участниците се съгласяват доброволно предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране и провеждане на Томболата, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организацията на Томболата и хотелското настаняване и др. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни, както и останалото действащо законодателство в областта на защита на личните данни. С участието си в Томболата всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители). При провеждането на настоящата Томболата, Организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на участниците, свързани с участие в Томболата. При реализирането на Томболата няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие. Участник в Томболата може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Томболата във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си и да изпрати e-mail на events@investor.bg.  По този начин той се отказва от участие и занапред. Отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието по инициатива на участник е неоттегляемо и окончателно.
Всички участници дават своето доброволно съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Томболата на 11.05.2024г. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събирани по време на Томболата. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в Томболата и да ги използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, които не са свързани с Томболата.

 

VII. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА

Чрез включването си в Томболата, участникът се съгласява с настоящите Общи условия.

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати Томболата. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Томболата или прилагането на правилата, са окончателни и се отнасят до всички участници. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

С регистрацията си участниците декларират, че няма да разкриват, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала им известна при или по повод участието им в Томболата.

Печелившите в Томболата се съгласяват да участват в последващи Томболата рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената и информация за местожителството на печелившия, негови фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Печелившия с цел популяризиране на Томболата.

С регистрацията си участниците дават съгласие и предоставят безвъзмездно на организатора правото да публикува имената и снимките им на страницата си,  без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на участниците.

Организаторът запазва правото си да прекрати или спре Томболата на всеки етап от нейното провеждане. В случай, че прекратяването на Томболата се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в Томболата, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

Организаторът си запазва правото да прекрати Томболата и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на Томболата. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Recent Comments
    Ads
    Event Search
    Latest Posts