Условия за ползване

Инвестор.БГ АД („Инвестор“) Ви поздравява, че сте решили да използвате един от нашите сайтове.

Моля, прочетете Универсалните условия за използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на Инвестор.БГ АД на http://ibg.bg/id-157/ и допълнителните условия за използването на сайта https://investormediapro.bg/, намиращи се на тази страница. Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Инвестор.БГ АД по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.

Допълнителни условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯТА НА INVESTOR MEDIA GROUP

https://investormediapro.bg/ e сайт, предоставящ услуга за регистрация за събитията на Investor Media Group, организирани от Инвестор.БГ АД. Когато се регистрирате за участие в събитията на Investor Media Group, Вие се регистрирате доброволно, като частно лице, потребител на сайта https://investormediapro.bg/. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и необходимите лични данни ще се счита, че сте приели тези допълнителни условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите имейл услуги се счита, че сте приели тези допълнителни условия за ползване.

Личните данни, които предоставяте доброволно, се обработват и използват за целите, посочени в Политика за поверителност и защита на личните данни.  Предоставянето на личните Ви данни при регистрация в сайта е необходимо условие за участие в събитията на Investor Media Group.

Инвестор.БГ АД си запазва правото да не приема регистрации, които са в противоречие с настоящите Общи условия.

Инвестор.БГ АД не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, при попълване на регистрационната форма на сайта.

Извършването на регистрация в https://investormediapro.bg/ означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Неразделна част от настоящите условия е Политиката за поверителност и защита на личните данни,  която ще намерите на сайта при извършване на регистрация.

Томболата. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Томболата или прилагането на правилата,са окончателни и се отнасят до всички участници.

• Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

• Победителите в Томболата се съгласяват да участват в последващи Томболата рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника с цел популяризиране на играта;

• Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават, чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.

• В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Recent Comments
    Ads
    Event Search
    Latest Posts