ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

 • Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на Фейсбук игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта;

 • Организатор на играта е „Инвестор.БГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Брюксeл № 1, ЕИК 130277328;

 • В настоящата игра нямат право да участват служители на „Инвестор.БГ“ АД, техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството;

 • Играта ще се проведе на Фейсбук страницата „Форум бременност и детско здраве“;

Наградите за играта са предоставени на Организатора от Хит Хипермаркет“ ЕООД, ЕИК: BG131016929, с адрес: гр. София, Младост 2, бул. Ал. Малинов, 75

II. ПЕРИОД И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 • Тези правила влизат в сила от 02.06.2021 г.;

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на следния електронен адрес: https://investormediapro.bg/forum-pregnancy-game-hit-gladenshop

 • В случай че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено Организатора за това на email: events@Investor.bg, като задължително посочи профила, с който се е регистрирал;

 • Играта ще се проведе в периода: 02.06.2021 – 09.06.2021г.;

В играта може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове. Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка. Участниците в играта трябва да напишат като коментар в отговор на въпроса под публикацията във фейсбук страницата „Форум бременност и детско здраве“ своя отговор на въпроса: Какво обичате да приготвяте (готвите) за близките си хора?“

Всеки участник изпълнил условията на играта в посочения период, участва в томбола. След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания, участникът се счита за регистриран за участие в играта. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците;

 • С участието си в Играта участникът декларира, че има навършени 18 години и че има право валидно и неограничено да извършва всички правни и фактически действия във връзка с участието си в Играта;

 • Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия или са публикували коментар с несъответстващо на тях съдържание, няма да бъдат регистрирани в кампанията и томболата за награда. Организаторът няма да изпраща изявление за неизвършена регистрация поради нарушение на настоящите Общи условия от участника.

III. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 • Участници, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на марката неоснователно, както и общоприетите етични норми, се дисквалифицират от по-нататъшно участие в играта.

ІV. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 • На 10.06.2021г. на случаен принцип чрез приложение, ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши, всеки от които ще спечели по 1 (една) опаковка бебешки пелени Lara – 56 броя в пакет (размер по избор), 3 (три) пакета мокри кърпички Lara с капак х 120 в пакет, както и бебешки летен комплект за сън/игра или бебшки летен гащеризон /обявените модели и щампи са примерни, както цветовете и размерите на детските облекла.Организаторът ще публикува печелившите във фейсбук страницата Форум бременност и детско здраве с профилната снимка и имената, под които са се регистрирали във фейсбук.

 • Печелившите участници трябва да изпратят лично съобщение във Фейсбук страницата на Форум бременност и детско здраве, в което да посочат имена, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата в 5 (пет) дневен срок след обявяването им;

 • В случай че печелившите не потърсят наградата си в срок до 5 (пет) дни, считано от обявяването за спечелването й, тя остава за Организатора на играта;

 • Получаването на наградата от печеливш участник се извършва, чрез изпращането й на посочения от него адрес на територията на Република България, чрез куриерка фирма „Интерлогистика“ за сметка на „Инвестрор.БГ” АД. Печелившият участник, ще трябва да подпише обратна разписка и/или товарителница, че е получил наградата. Възможно е куриерът да поиска документ за удостоверяване самоличността на печелившия. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се предоставя. Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата се доставя съгласно работното време на куриерската фирма. Организаторът не носи отговорност при пристигнала в лошо състояние награда, поради небрежност от страна на куриерската фирма;

 • Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители, дублиране на Facebook профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или Facebook платформата, за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

 • Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията – томболата.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

 • С участието си в играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране и провеждане на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организацията на играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни, както и останалото действащо законодателство в областта на защита на личните данни. С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители). При провеждането на настоящата Игра, Организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на Участниците, свързани с участие в Играта. При реализирането на Играта няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие. Участник в играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си в лично съобщение до официалната страница на Форум бременност и детско здраве във Facebook. По този начин той се отказва от участие и занапред. Отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието по инициатива на участник е неоттегляемо и окончателно.

 • Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът ще предостави на куриерска фирма. „Интерлогистика“ данните за печелившите участници, с цел доставка на наградите.

 • Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни, които не са свързани с играта данните на участниците.

VII. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

 • Чрез включването си в играта, участникът се съгласява с настоящите Общи условия;

 • В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната игра или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници.

 • Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата на Форум бременност и детско здраве. С регистрирането си за участие в играта участниците приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта;

 • Организаторът си запазва правото да променя и допълва настоящите условия във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на Facebook страницата на Форум бременност и детско здраве;

 • С регистрацията участниците декларират, че няма да разкриват, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в играта;

 • Потребителите нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. Инвестор.бг АД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила

 • Победителите в играта се съгласяват да участват в последващи играта рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника с цел популяризиране на играта;

 • С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува името и снимката на спечелилия на официалната страница на Форум бременност и детско здраве във Facebook без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

 • Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците на официалната страница на Форум бременност и детско здраве във Facebook. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от Организатора на пост в този смисъл. В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в Играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

 • Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават, чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.

 • В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Recent Comments
  Ads
  Event Search
  Latest Posts