ОБЩИ УСЛОВИЯ | АБОНАМЕНТ 2023

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА

Организатор на томболата  „Абонирай се за нашия бюлетин“  е  „Инвестор.БГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Брюксeл № 1, ЕИК 130277328.

Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на томболата „Абонирай се за нашия бюлетин“ както и редът за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в томболата, с които същите са съгласни.

Наградата в настоящата томбола е  1 (една)  почивка за двама в Гранд хотел Банско, гр. Банско, която включва: 2 нощувки със закуски и вечери, в двойна стая предоставена от „ГРАНД ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД MАРКЕТИНГ “ ЕООД.

В настоящата томбола нямат право да участват служители на „Инвестор.БГ“ и техни роднини по права линия без ограничения.

Томболата ще се проведе на фейсбук страницата на Investor Media Pro, която е собственост и се управлява от „Инвестор.БГ“.

II. ПЕРИОД ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Участието в томболата ще се проведе в периода: 18.07.2023г. – 23.07.2023г.

Общите условия за провеждане на томболата влизат в сила от 18.07.2023г.

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на томболата, вида и размера на наградата, времето и начина на теглене на печелившите участници. Всички промени в настоящите общи условия влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата  www.investormediapro.bg  

В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в томболата и/или не желае да получава информация във връзка с нея, то следва да уведоми по електронен път Организатора за това на email:  marketing@investor.bg,  като задължително посочи данните,  с който се е регистрирал.

IIІ. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА

 1. В томболата може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове.
 2. Участието в томболата НЕ Е обвързано с покупка.
 3. Участниците в томболата трябва да направят регистрация в определената за това регистрационна форма във фейсбук, която съдържа задължителните полета: имейл и име както и да се съгласят с Политиката за поверителност и Общите условия на сайта https://investormediapro.bg/
 4. Всеки участник, който e изпълнил условията на томболата, се счита за регистриран в нея и участва в жребия за спечелване на наградата. Организаторът няма задължение да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.
 5. С регистрацията си за участие в томболата участникът декларира, че има навършени 18 години и че има валидно и неограничено право да извършва всички правни и фактически действия във връзка с участието си в томболата.
 6. Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия, няма да бъдат регистрирани в томболата и жребия за награда. Организаторът няма задължение да изпраща уведомление за незавършена регистрация, поради нарушение на настоящите Общи условия от участника.

ІV. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Организаторът на томболата има право да дисквалифицира участник, в случай че той не отговаря на посочените изисквания в настоящите условия или наруши някое от правилата за участие в същата.

V. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

На 24.07.2023г. жури посочено от Организатора ще изтегли на случаен принцип името на 1 (един) от участвалите, който е изпълнил условията и ще спечели обявената награда: почивка за двама в Гранд хотел Банско (управляван от „ГРАНД ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД MАРКЕТИНГ “ ЕООД), която включва: 2 нощувки със закуски и вечери, в двойна стая.

Печелившият участник се задължава да подпише приемо-предавателен протокол за наградата.

Организаторът на томболата ще уведоми печелившият като му изпрати лично съобщение на имейла, с който се е регистрирал. Печелившият ще трябва да се свърже с представител на хотела и да уточни период, в който желае да използва наградата си. В случай на липса на свободни помещения в хотела в избрания от печелившият времеви  период, ще му бъде предоставен избор за други дати за настаняване.

Наградата не може да бъдат заменяна за пари в брой и/или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

Организаторът на томболата има задължение да информира своевременно представител на „ГРАНД ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД MАРКЕТИНГ “ ЕООД, като му  предаде информация за  личните данни на печелившия, които са необходими за направата на регистрация в хотела.

При отказ от страна на печелившия да предостави данните си на Организатора както и ако същият не потърси наградата в двуседмичен срок от обявяването и, или откаже да потвърди самоличността си пред  „ГРАНД ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД MАРКЕТИНГ “ ЕООД, то той губи правото си върху наградата, а същата не се предоставя на друг участник.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт  или грешно изписани имена.

 

V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА:

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребителите, дублиране на профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в томболата поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази томбола, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или Фейсбук платформата, за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства.

Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в томболата.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в томболата, участниците се съгласяват доброволно предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране и провеждане на томболата, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организацията на томболата както и с настаняване на печелившия в Гранд хотел Банско. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни, както и останалото действащо законодателство в областта на защита на личните данни. С участието си в томболата всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители). При провеждането на настоящата томбола, Организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на участниците, свързани с участие в томболата. При реализирането на томболата няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие. Участник в томболата може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в томбола  във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си и да изпрати e-mail на marketing@investor.bg.  По този начин той се отказва от участие и занапред. Отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието по инициатива на участник е неоттегляемо и окончателно.

Всички участници дават своето доброволно съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на томболата. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събирани по време на томболата. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в томболата и да ги използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, които не са свързани с томболата.

 

VIII. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ТОМБОЛА

Чрез включването си в томболата, участникът се съгласява с настоящите Общи условия.

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати томболата. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната томбола или прилагането на правилата на наградната томбола, са окончателни и се отнасят до всички участници. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. С регистрирането си за участие в томболата участниците приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания. След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания, участникът се счита за регистриран за участие в томболата. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците. Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на томболата www.investormediapro.bg
 2. С регистрацията си участниците декларират, че няма да разкриват, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала им известна при или по повод участието им в томболата.
 3. Участниците нямат право да публикуват коментари с неетично и/или неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна и/или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. Инвестор.БГ АД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила.
 4. Печелившия в томболата се съгласява да участва в последващи томболата рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената и информация за местожителството на печелившия, негови фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Печелившия с цел популяризиране на томбола.
 5. С подаване на заявка за участие в томболата всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува имената и снимки на спечелилите на страницата си, в случай че спечели наградата, без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.
 6. Организаторът запазва правото си да прекрати или спре томболата на всеки етап от нейното провеждане. В случай, че прекратяването на томболата се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в томболата, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 7. Организаторът си запазва правото да прекрати томболата и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на томболата. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
 8. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.
 9. Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.
Recent Comments
  Ads
  Event Search
  Latest Posts