ОБЩИ УСЛОВИЯ | Кандидатстване 2023

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

Организатор на играта „Кандидатствай за Годишни награди на imoti.net и може да спечелиш почивка в къмпинг Градина“ е  „Инвестор.БГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Брюксeл № 1, ЕИК 130277328.

Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на играта „Кандидатствай за Годишни награди на imoti.net и може да спечелиш почивка в къмпинг Градина“. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта, с които същите са съгласни.

В настоящата игра нямат право да участват служители на „Инвестор.БГ“  и техни роднини по права линия без ограничения.

Играта ще се проведе на сайта https://investormediapro.bg, на някой от формулярите  за кандидатстване, достъпни на https://investormediapro.bg/event/proekt-godishni-nagradi-na-imoti-net-2023/#Регистрация, които са собственост на и се управляват от „Инвестор.БГ“ АД

ІІ. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Играта ще се проведе в периода:   23.03 – 20.04.2023г.

Общите условия за провеждане на играта влизат в сила от 23.03.2023г.

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта. Всички промени в настоящите общи условия влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата  https://investormediapro.bg

В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми по електронен път Организатора за това на email: events@investor.bg, като задължително посочи имената/мейла си, от който е участвал.

IIІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. В играта може да участват собственик / управител на агенция за недвижими имоти, брокери на недвижими имоти – на трудов, граждански, партньорски или франчайзингов договор по указания в настоящите Общи условия начин и срокове. Всяка агенция или брокер на недвижими имоти надлежно попълнили данните във формуляра, в посочения срок участва в томбола за наградата.
 2. Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка.
 3. Участниците в играта трябва да попълнят формуляр, с който да кандидатстват за Годишните награди на imoti.net. Участниците трябва да попълнят най-малко един формуляр.

3.1. Формулярите са 6 броя

* Агенция за недвижими имоти – https://poll.ibg.bg/index.php/573619/lang-bg

* Най-добър сайт на агенция за недвижими имоти – https://poll.ibg.bg/index.php/869446/lang-bg

* Брокер на  недвижими имоти – https://poll.ibg.bg/index.php/185884/lang-bg

* Имот на годината – https://poll.ibg.bg/index.php/732654/lang-bg

* PropTech – https://poll.ibg.bg/index.php/389816/lang-bg

* Реклама на имот – https://poll.ibg.bg/index.php/931258/lang-bg

3.2. Ако участник попълни два или повече формуляра той участва за наградата с една кандидатура, на случаен принцип, а другите кандидатури се дисквалифицират от томболата.

3.3 Ако печелившия е попълнил формулярите за „агенция за недвижими имоти“, „най-добър сайт за недвижими имоти“, „имот на годината“, „proptech“ или „реклама на имот“ – собственика/управителя на агенцията получава наградата.

3.4. Ако печелившия е попълнил формуляра „брокер на недвижими имоти“ – брокера/физическото лице получава наградата.

3.5. Ако агенция е кандидатствала за няколко категории, за томболата участва с една кандидатура.

 1. Организаторът на играта няма задължение да изпраща потвърждение за участие.
 2. С попълването на формуляр за кандидатстване и за участие в играта, участникът декларира, че има навършени 18 години и че има валидно и неограничено право да извършва всички правни и фактически действия във връзка с участието си в играта.
 3. Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия, няма да бъдат включени в играта.

ІV. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

На 17.05.2023г. жури, посочено от Организатора, ще изтегли, чрез томбола и на случаен принцип 1(един) от участниците, който ще спечели Почивка в бунгало на къмпинг Градина /за 3 (три) нощувки, с възможност за настаняване в бунгалото тип GardenView Deluxe или GardenView (за 2-4 души), в периода от 20.05 до 30.09.2023, спрямо заетостта на къмпинга/.

Организаторът на играта  ще обяви името на печелившия по време на официалната церемония „Годишни награди на imoti.net“ на 17 май в Интер Експо Център.

Организаторът на играта  има задължение да информира своевременно къмпинг Градина, като му  предава информация за  личните данни на печелившия, които са необходими за завършване на резервацията. След това представител на къмпинг Градина се свързва с печелившия и уточняват детайлите по резервацията. Самата резервация следва да бъде завършена на място от печелившия участник, който следва да се легитимира с документ за самоличност, за да може данните му да бъдат сверени, в срок до един месец от приключване на играта.

Наградата не може да бъдат заменяна за пари в брой и/или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

Печелившият трябва да попълни собственоръчно приемо-предавателен протокол, при получаването / ползването на наградата.

V. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Организаторът на играта има право да дисквалифицира участник, в случай, че той не отговаря на посочените изисквания в настоящите условия или наруши някое от правилата за участие в същата.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен и/или неточен  адрес и/или грешно изписани имена, некоректно попълнен формуляр.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА:

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребителите, дублиране на споделяне, коментари и отбелязване от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за участие в играта, поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или Facebook  платформата, за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. При преждевременно прекратяване на играта поради непредвидени обстоятелства организаторите на играта не дължат никакво обезщетение на участниците в нея.

Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в играта.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в играта, участниците се съгласяват доброволно предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране и провеждане на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организацията на играта и хотелското настаняване в къмпинга. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни, както и останалото действащо законодателство в областта на защита на личните данни. С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители). При провеждането на настоящата игра, Организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на участниците, свързани с участие в играта. При реализирането на играта няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие. Участник в играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си и да изпрати e-mail.   на events@investor.bg.  По този начин той се отказва от участие и занапред. Отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието по инициатива на участник е неоттегляемо и окончателно.

Всички участници дават своето доброволно съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на играта в периода 23.03-30.09.2023г.. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събирани по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в играта и да ги използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците , които не са свързани с играта.

VII. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Чрез включването си в играта, участникът се съгласява с настоящите Общи условия.

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с играта  или прилагането на правилата, са окончателни и се отнасят до всички участници. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. С регистрирането си за участие в играта, участниците приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания. След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания, участникът се счита за регистриран за участие в играта. Организаторът няма да изпраща потвърждение за участие на участниците. Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на events@investor.bg
 2. С регистрацията си участниците декларират, че няма да разкриват, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала им известна при или по повод участието им в играта.
 3. Участниците нямат право да публикуват коментари с неетично и/или неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна и/или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. Инвестор.БГ АД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила.
 4. Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане. В случай, че прекратяването на играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 5. Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
 6. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.
 7. Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.
 8. Печелившия в играта се съгласява да участва в последващи играта рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената и информация за местожителството на печелившия, негови фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Печелившия с цел популяризиране на играта.
 9. С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува имената и снимки на спечелилите на страницата си, в случай че спечели наградата, без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

 

Recent Comments
  Ads
  Event Search
  Latest Posts