Д-р Мария Трифонова

Д-р Мария Трифонова e преподавател в катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Софийския университет. Основните ѝ компетенции са в областта на възобновяемата енергия и нейната пазарната интеграция, националните и европейски политики за декарбонизация, както и социо-икономически аспекти на енергийния преход. Тя участва като научен сътрудник и гост-изследовател в редица приложни проекти. Някои от тях имат за цел да оценят икономическото измерение на прехода във въглещните региони, да измерят потенциала на страната ни за развитие на офшорна вятърна енергия, да анализират похвати за ангажиране на заинтересованите страни и местните области в процеса на регионална икономическа трансформация. В последните години д-р Трифонова допринася също така и за изследвания в областта на публичните нагласи и социалната приемливост на европейските климатични политики, както и приложението и разпространението на енергийните общности в страната.  Тя членува в Мрежата на учените, изследващи прехода към устойчивост, както и в Световния енергиен съвет, където подпомага работата на международните работни групи по водород и хуманизиране на енергийния преход. 

Г-жа Трифонова придобива своята докторската степен в  Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България, и е дипломиран икономист на университет „Дуисбург-Есен“, Германия. 

Share This Speaker