Ангелин Цачев

Ангелин Цачев се дипломира в специалност „Електроника и автоматика“ в Техническия университет в София през 1999 година. Пет години работа като ръководител направление „Подстанции“ в „Електромонтажно управление“ в град Търговище. От 2011 година започва да прилага експертизата си в предприятие „Трафоелектроинвест“ към Националната електрическа компания, където ръководи отдел, ангажиран със строителството на електропроводи. След обособяването на ЕСО в самостоятелно дружество и отделянето му от НЕК предприятие „Трафоелектроинвест“ става част от структурата на независимия преносен оператор. Ангелин Цачев продължава да работи за развитието и качествената поддръжка на електропреносната мрежа на страната като ръководител отдел „Инвеститорски контрол“ в управление „Инвеститорски контрол и подготовка на обекти“ в ЕСО. От месец февруари 2018 година е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Електроенергийния системен оператор.

Share This Speaker