Арх. Здравко Здравков

Арх. Здравко Здравков е назначен за Главен архитект на Столична община след като през месец април 2016 г. печели конкурса за позицията с концепцията си за управление на системата и процеса на градско планиране и развитие. На 16 май 2016 г. встъпва в длъжност като Главен архитект на Столичната община и ръководител на Направление „Архитектура и градоустройство“. В изпълнение на концепцията за управление, по предложение на арх. Здравков Столичен общински съвет приема поредица от решения за преструктуриране на Направление „Архитектура и градоустройство“. Основната цел на промените е осигуряване на по-добра координация между звената и повишаване на ефективността на работата при обслужване на гражданите и бизнеса, както и ускоряване на процеса по дигитализация в устройственото планиране. По предложение на арх. Здравков се инициира и сформирането на екип, който да изготви обща Визия на София и нейните крайградски територии в дългосрочен план до 2050 г., която да предхожда изменението на Общия устройствен план на Столична община.

От месец октомври 2018 г. до 2020 г. арх. Здравков е в състава на членовете на съвета на директорите и председател на борда на „Метрополитен“ ЕАД. На 9 юни 2020 г. арх. Здравков е избран за председател на Постоянната комисия по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Арх. Здравков има множество публикации по темата – Устойчиво развитие на градовете и Инструменти за развитие на София и нейните крайградски територии.

Share This Speaker