Доц. д-р Маню Моравенов

Доц. д-р Моравенов регистриран оценител и професионален член на RICS. Той е дългогодишен преподавател във ВУЗФ – София, като е титуляр на курсовете „Оценки на недвижими имоти“, „Алтернативни инвестиции“, „Електронни борси“, и „Международни пазари на недвижими имоти“. Маню Моравенов, също така, е регистриран оценител на предприятия и вземания в КНОБ. Той е партньор в оценителска компания „Импакт Оценители“ ООД и член на REV комитета към КПО.

Маню Моравенов има над 20 годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Той е заемал и продължава да заема ръководни длъжности, както в частни компании (инвестиции в недвижими имоти, финансовото посредничество и консултантски услуги), така и в институциите и неправителствените организации на българския капиталов и инвестиционен пазар.

Share This Speaker