д-р Николай Гешев

д-р Николай Гешев, д.м.

Завършва с отличен успех Медицински университет – София през 2015 г., а през 2017 г. взима диплом и за магистър по „Здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве на същия университет.

От март 2016 до юни 2020 г. работи като лекар специализант в СБАЛАГ „Майчин дом“. От 1 юли 2020 г. е с призната специалност по акушерство и гинекология.

Става редовен докторан към Катедрата по акушерство и гинекология на Медицински факултет от ноември 2018 г., както и асистент по акушерство и гинекология в Катедра по здравни грижи към Факултета по обществено здраве на МУ-София.

От септември 2020 г. работи в същата болница като лекар по акушерство и гинекология в Клиника по патология на бременността.

През април 2023 г.  защитава успешно дисертационен труд на тема „Клинико-епидемиологично проучване върху карцинома на ендометриума“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“.

Член е на Факултетния съвет на Медицински факултет към МУ-София.

Притежава квалификации по: колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка; гинекологична лапароскопия; оперативна хистероскопия; ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията; доплерова диагностика при рискова бременност; феталната морфология.

Има сертификати за участие в ESGE 28th Annual Congress и в преконгресен курс с практическа насоченост за „Гинекологична лапароскопия“ и „Оперативна хистероскопия“; както и 11th Annual SERGS MEETING и за завършен преконгресен курс.

Участвал е в национални и международни научни форуми.

Share This Speaker