арх. Жоржета Рафаилова

Жоржета Рафаилова е архитект. Дипломира се във „ВИАС (УАСГ)“ през 1984 г. и работи в ОП „Софпроект“ от създаването на предприятието през 1998 г. Има над 34 години опит в областта на пространственото планиране.

Ключов експерт е при изработване на ОУП на Столична община, одобрен през 2007 г., ИОУП на СО, в сила от 2009 г., ИОУП на СО за разширение на метрото от 2014 г. и от 2019 г.; Стратегия за развитие на област София – 2015 г., ОПР 2013-2014 г.; ръководител План за развитие на Столична община 2014-2020 г. и на проект на СО за изработване на ИПГВР на София 2014-2020 г.

Автор и съавтор е на концепции, стратегии и програми за прилагане на ОУП, както и на редица ПУП със значителен обхват за София и други населени места в България. Участва в екипи на СО в международни урбанистични проекти и конференции по програми на ЕС, в т.ч. TURaS, URBiNAT и др.; лице за контакт на СО с мрежата на професионалистите в областта на пространственото планиране за метрополиите МЕТРЕКС.

В екипа на Софияплан работи с фокус върху пространственото и стратегическото планиране. 

Share This Speaker