Проф. дн инж. Иван Кралов

През 1993 г. проф. дн инж. Иван Кралов придобива магистърска степен по професионална педагогика. През 1994 г. получава втора магистърска степен „Машинен инженер“. През юли 1999 г. проф. дн инж. Кралов придобива научна степен „доктор“, а през юли 2019 г. става „доктор на науките“.

От септември 1999 г. до декември 2005 г., проф. дн инж. Кралов изпълнява функциите на асистент, ст. асистент и гл. асистент и се занимава с преподавателска и научноизследователска дейност в катедра „Механика“ във Факултета по транспорта на ТУ-София. От януари 2006 г. до май 2014 г. е доцент в същата катедра, а през май 2014 г. придобива академичната степен „професор“.

От февруари 2008 г. до март 2011 г., проф. дн инж. Иван Кралов е заместник-ръководител на Научноизследователски сектор в ТУ-София. От април 2011 г. до ноември 2019 г. е заместник-ректор по научноизследователска и приложна дейност в ТУ-София. От декември 2019 г. до настоящия момент изпълнява длъжността „ректор“ на ТУ-София.

Проф. дн инж. Иван Кралов усъвършенства социалните и организационните си умения чрез екипната работа по научни проекти, както и в ежедневната си работа със студенти, докторанти и изследователи. Участва и ръководи международни и национални научноизследователски проекти. В богатия си опит, проф. дн инж. Кралов е координатор и на национални научни програми към МОН, на проекти по ОП НОИР и др. 

Тема: „Съвременни насоки във висшето техническо образование“

Share This Speaker