Д-р Свилен Колев

Д-р Свилен Колев работи като експерт в направление „Банкова политика и анализи“ в Асоциация на банките в България (АББ). В Асоциацията извършва анализи и наблюдения на статистически данни за икономиката и банковата система, подпомага изготвянето на становища, като работи и по тримесечни, годишни и ad-hoc информационни материали относно тенденциите в банковия сектор, които се публикуват на интернет страницата на АББ. Член е на Групата на главните икономисти към Европейската банкова федерация, на която АББ е член.

Свилен Колев придобива образователна и научна степен „доктор“ през 2019 г. от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), катедра „Финанси“. Темата на дисертацията му е свързана с ефектите от неконвенционалната парична политика на централните банки. Има над 20 научни публикации в национални и международни научни издания, редица участия в конференции и семинари.

В УНСС д-р Свилен Колев работи по проекти, свързани с ефектите от неконвенционалната парична политика на централните банки и перспективите за членство на България в еврозоната. Професионалните и научните му интереси са в сферата на финансите, паричната теория и паричната политика, банковото дело, капиталовите пазари, макроикономиката, статистиката и иконометрията.

Д-р Свилен Колев е носител на приз „Докторант на годината“ на УНСС за 2017 г., на приз „Студент на годината“ в категория „Докторант на годината“ на Националното представителство на студентските съвети за 2018 г., както и на награди в конкурси за икономически разработки. Стипендиант е на фондация „Атанас Буров“.

В периода 2013-2016 г. работи като редактор с ресор „Банки и финанси“ в Investor.bg и като автор и водещ на седмичното обзорно пазарно предаване „Invest/Or”, излъчвано първоначално по ТВ Bulgaria ON AIR, а впоследствие – по Bloomberg TV Bulgaria, част от Investor Media Group.

Share This Speaker