Весела Гладникова

Весела Гладникова е магистър по „Отговорно и устойчиво управление“ от СУ „Св. Климент Охридски“ и „Стратегическо планиране“ в УНСС. Професионалният ѝпът е свързан със заемане на различни длъжности, както експертни, така и ръководни в банковия сектор. Притежава дългогодишен опит във финансирането на зелени проекти (енергийна ефективност, кръгова икономика и ресурсна ефективност). Натрупва сериозен опит в различни бизнес индустрии при подготовка, финансиране и реализация на проекти с грантово финансиране от структурните фондове на Европейския съюз и други национални и международни донорски програми. Член е на работните групи по „Устойчиви финанси“ и „Европейски програми и други финансирания“ към УС на „Асоциация на банките в България“.

Share This Speaker