ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА

 • Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на Томболата, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в Томболата;
 • Организатор на Томболата е „Инвестор.БГ“  АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Брюксeл № 1, ЕИК 130277328;
 • В настоящата Томбола нямат право да участват служители на „Инвестор.БГ“ АД, техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството;
 • Томболата ще се проведе на място по време на събитието „Форум бременност и детско здраве“ на 11.06.2022г. в зала 6 на НДК;
 • Всички награди в настоящата Томболата са предоставени на Организатора от партньорите на събитето.
 • В Томболата може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове. Участието в томболата НЕ Е обвързано с покупка.
 • Участникът се счита за регистриран за участие в Томболата с идването си на място на събитието „Форум бременност и детско здраве“ на 11.06.2022г. в зала 6 на НДК.
 • С включването си в Томболата, участникът декларира, че има навършени 18 години и че има право валидно и неограничено да извършва всички правни и фактически действия във връзка с участието си в Томболата;
 1. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
 • Организаторът на Томболата има право да дисквалифицира участници, които не присъстват на място по време на теглене на Томбола.
 • Организаторът на Томболата има право да замени участник, който не се явил по време на теглене на Томболата с друг.

ІII. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 • Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип и обявени от Организатора на събитието на 11.06.2022г.
 • Печелившият участник трябва да присъства на място и да получи своята наградa от Организатора;
 • В случай че печелившият не желае да получи наградата, тя остава за Организатора на Томболата;
 • Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда.
 • Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес.
 1. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА
 • Чрез включването си в Томболата, участникът се съгласява с настоящите Общи условия;
 • В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати Томболата. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Томболата или прилагането на правилата,са окончателни и се отнасят до всички участници.
 • Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.
 • Победителите в Томболата се съгласяват да участват в последващи Томболата рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника с цел популяризиране на играта;
 • Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават, чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
 • В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

 

Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Recent Comments
  Ads
  Event Search
  Latest Posts