Общи условия за играта на Tialoto.bg

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

Организатор на играта е  „Инвестор.БГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Брюксeл № 1, ЕИК 130277328.

Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на участието в играта, както и редът за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди.  Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта, с които същите са съгласни.

Наградите  в настоящата игра са предоставят на Организатора от партньорът му в играта: ДЦ МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ ЕООД, с адресна регистрация: гр. София, бул. Джеймс Баучер 114, офис 5, ЕИК: 131126044, с Управител Бранимир Радославов Кирилов.

Всеки от комплектите  включва: специален гел в удобна опаковка за нанасяне директно върху зъбите и LED лампа за домашна употреба

Професионално почистване в център за дентална хигиена Dental Care Center  – 1 бр.

Процедурата включва : професионално почистване на зъбна плака, зъбен камък и между-зъбни пространства, полиране на зъбите и консултация със специалист как правилно да почиствате зъбите и венците, за да се радвате винаги на бяла и красива усмивка

В настоящата игра  нямат право да участват служители на „Инвестор.БГ“ и ДЦ Медикъл Дент Консулт ЕООД, техни роднини по права линия без ограничения.

Играта ще се  проведе на фейсбук страницата tialoto.bg, която е собственост и се управлява от „Инвестор.БГ“.

II. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Играта  ще се проведе в периода 29.03 – 04.04.2021г.

Общите условия за провеждане на играта влизат в сила на 29.03.2021г. след публикуването им на https://investormediapro.bg/tialoto-game-terms/

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, томболата, вида и размера на наградата, времето и начина на теглене на печелившите участници. Всички промени в настоящите общи условия влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата    https://investormediapro.bg/tialoto-game-terms/   

В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта  и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми по електронен път Организатора за това на email: info@tialoto.bg,   като задължително посочи данните,  с който се е регистрирал.

IIІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. В играта може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове.

2. Участието в играта НЕ е обвързано с покупка.

3. Участниците в играта трябва да  оставят коментар в отговор на въпроса под поста на играта във фейсбук страницата tialoto.bg в посочения период.

4. Всеки участник, който е изпълнил по-горните условия за участие играта, се счита за регистриран в играта и участва в жребия за спечелване на награда. Организаторът няма задължение да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.

5. С регистрацията си за участие в играта, участникът декларира, че има навършени 18 години и че има валидно и неограничено право да извършва всички правни и фактически действия във връзка с участието си.

6. Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия, няма да бъдат регистрирани в играта и жребия за награда. Организаторът няма задължение да изпраща уведомление за незавършена регистрация, поради нарушение на настоящите Общи условия от участника.

III. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Организаторът на играта  има право да дисквалифицира участник, в случай че той не отговаря на посочените изисквания в настоящите условия или наруши някое от правилата за участие в същата.

ІV. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

На 05.04.2021 г. на случаен принцип чрез приложение ще бъде изтелени  3 (трима) от участниците оставили отговор на поставения въпрос под поста на играта във фейсбук страницата tialoto.bg, които ще спечелят по 1 (един) брой от обявените награди.

Организаторът на играта ще обяви имената на печелившите на фейсбук страницата Tialoto.bg, както ще им изпрати лично съобщение с уточнение за получаването на спечелената награда.

Спечелената награда не може да бъдат заменяна за пари в брой и/или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен и/или неточен  телефон за връзка и/или грешно изписани имена.

Обявената в играта награда –   Професионално почистване в център за дентална хигиена Dental Care Center.

Процедурата включва: професионално почистване на зъбна плака, зъбен камък и между-зъбни пространства, полиране на зъбите и консултация със специалист как правилно да почиствате зъбите и венците, за да се радвате винаги на бяла и красива усмивка.

Ще се осъществи след предварително записан ден и час за процедурата  в клиниката от печелившия в Дентален Център:  „Park Center, бул. Арсеналски, ет. 3, Dental Care Center“

В случай, че печелившият не е от гр. София, Организаторът на играта и неговият  Партньор нямат ангажимент да  заплатят и организират идването му до град София.

Организаторът не носи отговорност относно качеството на изпълнение на наградата (процедурата), както и не дължи предоставянето на наградата (процедурата), в случай че Партньорът не изпълни изцяло или частично в срок задължението си по предходното изречение.
Организаторът не носи отговорност, в случай на некачествено изпълнение на процедурата, повреда на апаратурата, причиняване на дискомфорт и/или увреждане на определената зона на печелившия.

Наградата (процедурата)  е предоставена на Организатора от Партньорът му в играта: ДЦ МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ ЕООД,  бул. Джеймс  Баучер  114, офис 5, ЕИК: 131126044, Управител – Бранимир Радославов  Кирилов.

Организаторът ще  предостави данните на печелившия на партньора „ДЦ МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ” ЕООД, с оглед изпълнение на спечелената процедура.

Наградата: Комплект лимитирана швейцарска серия за избелване на зъбите в домашни условия  – 2 броя

Ще бъде изпратена по куриерска служба „ИнтерЛогистика“ за сметка на Организатора на посочения от печелившия адрес за доставка. Печелившият ще трябва да подпише обратна разписка и/или товарителница. Организаторът на играта не носи отговорност в случай на пристигнали в лошо състояние награди поради вина на куриерската фирма, както и не носи отговорност, в случай на изгубена и не доставена награда, липса на достъп до посочения обект, липса на лице, което да подпише обратната разбиска и/или товарителноцита.

Възможно е куриерът да поиска лична карта на печелившият участник, с оглед удостоверяване на самоличонста му.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ  НА ОТГОВОРНОСТТА:

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребителите, дублиране на профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта, поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази томбола, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или Фейсбук платформата, за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства.

Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в играта.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в играта, участниците се съгласяват доброволно предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране и провеждане на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организацията и/или осигуряването на наградата в играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни, както и останалото действащо законодателство в областта на защита на личните данни. С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители). При провеждането на настоящата игра, Организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на участниците, свързани с участие в Томболата. При реализирането на играта няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие. Участник в играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си и да изпрати e-mail на info@tialoto.bg.  По този начин той се отказва от участие и занапред. Отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието по инициатива на участник е неоттегляемо и окончателно.

Всички участници дават своето доброволно съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събирани в периода на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в играта и да ги използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците , които не са свързани с играта.

VII. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА

Чрез включването си в играта, участникът се съгласява с настоящите Общи условия.

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с играта или прилагането на правилата, са окончателни и се отнасят до всички участници. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. С регистрирането си за участие в играта участниците приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания. След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания, участникът се счита за регистриран за участие в играта. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците. Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за периода на играта  на   https://investormediapro.bg/tialoto-game-terms/

3. С регистрацията си участниците декларират, че няма да разкриват, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала им известна при или по повод участието им в играта.

4. Участниците нямат право да публикуват коментари с неетично и/или неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна и/или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. Инвестор.БГ АД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила.

5. Печелившите от  играта томболата се съгласяват да участва в последващи томболата рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената и информация за местожителството на печелившия.

6. С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува имената и снимки на спечелилите на страницата си, в случай че спечели наградата,  без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

7. Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане. В случай, че прекратяването на играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

8. Организаторът си запазва правото да прекрати играта  и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.

9. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

10. Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Recent Comments
    Ads
    Event Search
    Latest Posts