Александър Георгиев

Александър Георгиев е магистър по „Икономика и управление на промишлеността“ от  Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов. Има богат професионален опит, придобит на експертни и ръководни длъжности в сферата на застраховането и финансите. От 2015 г. работи по използването на финансови инструменти при финансирането на компании, както със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, така и със средства от държавния бюджет. Бил е член на Съвета на директорите и Прокурист на „Национален Гаранционен Фонд“ ЕАД, където е участвал в създаването и прилагането на финансови инструменти – индивидуални и портфейлни гаранции за улесняване на достъпа до финансиране на малки и средни предприятия.  Участвал е в Консултативните комитети по прилагането на финансови инструменти по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство“.

Share This Speaker