Владимир Савов

На 23 юли 2020 г. Владимир Савов е избран от Народното събрание на Република България за заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с 6-годишен мандат.
Той е роден на 24 август 1971 г. в гр. Варна. Притежава магистърска степен по „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство, а след това придобива образователна степен магистър по „Бизнес администрация“ от London Business School, Лондон.
В периода 1993 г. – 1998 г. работи в „Уникредит Булбанк” като мениджър „Кореспондентски отношения с чужбина”. През 1999 г. Владимир Савов провежда стажове в департаменти „Централна и Източна Европа” и „Глобални депозитарни разписки” в The Bank of New York, Лондон, където натрупва международен опит в банковия сектор. От 2000 г. до 2009 г. Владимир Савов работи като старши анализатор в Brunswick UBS, а от 2003 г. до 2006 г. е заместник – директор и впоследствие – директор в банка Уралсиб Капитал, където отговаря за анализите на банковия и потребителския сектор. В периода 2006 г. – 2009 г. е директор на департамента за анализи в инвестиционната банка Credit Suisse, а от 2009 г. до 2013 г. е управляващ директор, началник на аналитичния департамент във финансова корпорация „Откритие”.
На 24 януари 2014 г. Владимир Савов е избран от Народното събрание на Република България с 6-годишен мандат за член на КФН, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. По време на този период, той последователно изпълнява правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. По време на работата си в КФН г-н Савов фокусира усилията си към последователност на процесите, отговорност и ефективност за постигане на устойчиви във времето резултати, базирани на прозрачност и законност.
От февруари до юли 2020 г. г-н Владимир Савов заема позицията на директор на департамента за регулаторна политика и стратегия на Независимия финансов регулатор на Международния финансов център Астана, Казахстан. По време на работата си там въвежда добри практики и модели на регулиране и надзор, процедури за разглеждане на сигнали и жалби, оптимизира пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници.

В досегашната си професионална кариера той e натрупал богат опит в сферата на финансовия анализ и стратегии, инвестициите, капиталовите пазари, банковото дело и международните финанси.

Share This Speaker