Доц. д-р Маню Моравенов

Доц. д-р Маню Моравенов е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
на Българска фондова борса. Той е с близо 25 годишен опит в сферите на финансите и
инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Преди да оглави
БФБ, доц. д-р Моравенов заема редица ръководни длъжности в институции и
неправителствени организации на българския капиталов и инвестиционен пазар, сред
тях Комисията по ценни книжа и фондови борси (сега КФН), работни групи към
Министерството на финансите, БФБ, Асоциацията на дружествата със специална
инвестиционна цел, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни
посредници, Националната комисия по корпоративно управление и др. През
последните години е ангажиран активно в управлението на кредитния портфейл и
кредитоспособността на компаниите, както и ръководенето на процесите при
различните източници на финансиране като: корпоративни заеми и банково
финансиране, емитиране на облигации, IPO-та и капиталово финансиране.
Доц. д-р Моравенов е дългогодишен преподавател във Висшето училище по
застраховане и финанси. Той притежава докторска степен по „Финанси, кредит и
застраховка“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска по
„Икономика и информатика“ от Университета по национално и световно стопанство.

Share This Speaker