Красимира Паунина, CFA

Красимира Паунина започва професионалния си път през 2012 г. като финансов анализатор в „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД – водещо българско управляващо дружество, част от лидерите на пазара в България по нетни активи под управление към м. Октомври 2020 г. Скоро след това тя е повишена до портфолио мениджър на четирите договорни фонда, които компанията управлява, с общо нетни активи под управление в размер на почти 23 млн. евро (към 10.2020 г.). От 10.2016 г. до 02.2020 г. Красимира е ръководител звено „Управление на портфейли и КИС“ в УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД. По-голямата част от фондовете са с инвестиционен фокус в региона на ЦИЕ, предимно България.

От м. Февруари 2020 г. Красимира е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството. Към момента тя е част от Инвестиционния комитет, който отговаря за инвестициите на договорните фондове на компанията.

Красимира Паунина има висше икономическо образование: бакалавърска степен по „Финанси“, Университет за национално и световно стопанство (2008 – 2012 г.) и магистърска степен по “Финансов мениджмънт”, Университет за национално и световно стопанство (2012 – 2013 г.). Нейните основни интереси са в областта на инвестициите, глобалните капиталови пазари и поведенческите финанси. Като част от желанието й да развива професионалните си умения, през 2013 г. придобива сертификат за извършване на дейност като инвестиционен консултант, издаден от КФН. От м. Август 2016 г. тя е сертифициран финансов анализатор (CFA). От 2018 г. Паунина е лектор и академичен координатор на Лятно училище „Инвестиции“, организирано от фондация „Атанас Буров“. Красимира е инициативна и комуникативна личност, ангажирана с насърчаването на финансовата грамотност сред младите хора.

Share This Speaker